Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového predaja
                                                                             (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“)
 
Vymedzenie pojmov a všeobecné ustanovenia  

1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom ako Kupujúcim a Prevádzkovateľom, ktorý prevádzkuje svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese a to prostredníctvom internetového obchodu pri realizácii Objednávok a  uzatváraní Kúpnych zmlúv.Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí.                                                                                                             
2. Prevádzkovateľom Internetového obchodu je spoločnosť ROYALSALT, so sídlom Branovská cesta 14, Dvory nad Žitavou  , IČO: 52018555 , DIČ: SK 1072174653 (ďalej aj ako "predávajúci“).
3. Internetovým obchodnom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na internetovej stránke  www.royalsalt.sk  t.j. kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.royalsalt.sk. 
E-shopom je počítačový systém v internetovej sieti s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb
4. Kupujúcim sa pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. a týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu považuje akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho, objedná alebo kúpi Tovar ponúkaný  a predávaný predávajúcim.
5. Objednávkou sa pre účely týchto Obchodných podmienok  a Internetového obchodu rozumie záväzná objednávka Kupujúceho, ktorou prostredníctvom Objednávkového formulára v Internetovom obchode prejaví záujem o kúpu tovaru ponúkaného a predávaného spoločnosťou  tak, že Objednávkový formulár odošle predávajúcemu prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho.Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
6. Prijatím objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým predávajúci potvrdí, že Objednávka Kupujúceho bola predávajúcemu doručená a zaregistrovaná v jeho elektronickom systéme.
7. Akceptáciou objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok  rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým predávajúci Kupujúcemu potvrdí, že jeho Objednávku prijíma.
8. Tovarom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorý ponúka predávajúci na predaj prostredníctvom Internetového obchodu a ktoré sú zverejnené na stránkach e-shopu.
9. Objednávkovým formulárom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie elektronický formulár doručený spoločnosti predávajúcemu prostredníctvom elektronického systému v Internetovom obchode, ktorý obsahuje najmä identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho príp. fakturačné údaje, označenie objednaného Tovaru, kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, miesto dodania alebo prevzatia Tovaru, spôsob doručenia Tovaru, Náklady na doručenie Tovaru, súhlas Kupujúceho s týmito Obchodnými podmienkami a udelenie súhlasu Kupujúceho na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho predávajúcim. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
10. Nákladmi na doručenie tovaru sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumejú náklady na balenie, prepravu/doručenie Tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania Tovaru určeného Kupujúcim v Objednávke.
11. Všetky vzťahy vzniknuté v rámci Internetového obchodu medzi predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V prípade, ak je Kupujúcim podnikateľ, spravujú sa vzťahy medzi predávajúcim a Kupujúcim zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
12. Kupujúci a predávajúci majú záujem riešiť všetky svoje spory vzniknuté na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, prednostne mimosúdne a preto sa podľa zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len "ZRK") dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti s Kúpnou zmluvou, ako aj spory
a) o platnosť, trvanie a výklad Kúpnej zmluvy a  právnych úkonov Kupujúceho alebo predávajúceho,
b) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia,
c) o iných nárokoch predávajúceho alebo Kupujúceho, ktoré vzniknú za trvania Kúpnej zmluvy, najmä o nárokoch, ktoré s Kúpnou zmluvou priamo súvisia
d) zo vzťahov čo aj nepriamo súvisiacich s Kúpnou zmluvou alebo Kúpnu zmluvu zabezpečujúcich (napr. ručenie), na rozhodnutie Obchodnému súdu - stálemu rozhodcovskému súdu, (ďalej len "OS"). Ak je zmluvnou stranou Zmluvy fyzická osoba, ktorú osobitný predpis považuje za spotrebiteľa, je táto oprávnená, v rozsahu určenom zákonom, podať žalobu nielen na OS, ale aj na všeobecnom súde. Predávajúci a Kupujúci vyhlasujú, že sa rozhodnutiu OS bez výhrad podriadia. Predávajúci  a Kupujúci, ak to zákon pre konkrétny prípad nezakazuje,  týmto vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody obnovy konania) a dohodli sa, že OS bude konať nasledovne:
a) podľa slovenského právneho poriadku,
b) podľa zásad spravodlivosti, pokiaľ to zákon nevylučuje,
c) podľa rokovacieho poriadku a štatútu OS, zverejneného v čase začatia konania v Obchodnom vestníku,
d) rozhodcu (senát) vymenuje OS.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Každá Objednávka Kupujúceho  je pre Kupujúceho záväzná a Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru alebo služby.
2. Pre predávajúceho je Objednávka Kupujúceho záväzná iba v prípade, ak:
a. predávajúci potvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky , a
b. Kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu za objednaný Tovar vrátane Nákladov na doručenie.
3. Momentom splnenia všetkých podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 2 tohto článku dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj ako „Kúpna Zmluva“). V prípade, ak Kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu vrátane Nákladov na doručenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa Akceptácie Objednávky,  je predávajúci môže od Kúpnej Zmluvy kedykoľvek odstúpiť.
4. Objednávka stráca akékoľvek právne účinky v prípade, ak predávajúci po jej obdržaní  akoukoľvek formou Kupujúceho informuje, že Objednávku Kupujúceho odmieta alebo ho akoukoľvek formou informuje, že jeho Objednávke nemôže vyhovieť. Predávajúci nie je povinný uviesť dôvody odmietnutia alebo nevyhovenia Objednávky. Objednávka stráca akékoľvek právne účinky tiež v prípade, ak predávajúci v lehote 3 pracovných dní nepotvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky  podľa bodu 2 písm. a) tohto článku. Kupujúci nemá právny nárok na potvrdenie Prijatia Objednávky a/alebo Akceptáciu Objednávky zo strany predávajúceho.

Platobné podmienky, kúpna cena a náklady na doručenie

1.Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená  v Internetovom obchode predávajúceho, v  Objednávkovom formulári, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa kúpna cena v uvedených zdrojoch líši, je pre Kupujúceho záväzná kúpna cena uvedená v Akceptácii Objednávky.  V prípade, ak sa výška kúpnej ceny uvedeným spôsobom zvýši v neprospech Kupujúceho, má Kupujúci právo zrušiť Objednávku. Kupujúci však nemá právo zrušiť Objednávku v prípade, ak už z jeho strany došlo k zaplateniu (záväznej) kúpnej ceny; v danom prípade nemá Kupujúci ani právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
2. Náklady na doručenie sú uvedené v Objednávkovom formulári, Prijatí Objednávky, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa Náklady na doručenie v uvedených zdrojoch líšia, použije sa primerane predchádzajúci bod 1 tohto článku.
3. Kúpna cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného Tovaru.
4. Kúpna cena a náklady na doručenie Tovaru sa uhrádzajú formou bezhotovostného prevodu alebo vkladom na bankový účet predávajúceho uvedený v Akceptácii objednávky. Tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet.   
5. Pri úhrade kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu 4 tohto článku, je Kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v Akceptácii objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu, nemusí elektronický systém priradiť pripísanú úhradu k jeho Objednávke. V danom prípade nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie (prípadne nedoručenie) objednaného Tovaru. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu má predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody tretej osoby, resp. akékoľvek iné nároky tretej osoby.
6. V prípade, ak Kupujúci v Objednávkovom formulári uvedie ako spôsob doručenia a miesto dodania/prevzatia Tovaru jeho osobné prevzatie v sklade predávajúceho, nie je Kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu žiadne Náklady na doručenie.
7. Prevzatím  objednaného Tovaru Kupujúcim sa Kupujúci stáva vlastníkom objednaného Tovaru, pričom týmto momentom na neho zároveň prechádza zodpovednosť za nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare.

Čas a spôsob doručenia tovaru

1. Predávajúci nie je povinný doručiť objednaný Tovar skôr, než dôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, to znamená, až keď sú splnené všetky podmienky uvedené v bode 2 článku II týchto Obchodný podmienok.  Objednaný Tovar je predávajúci povinný doručiť na miesto dodania tovaru Kupujúcemu do vlastných rúk buď prostredníctvom slovenskej pošty, kuriérskou službou (ďalej aj ako „Doručiteľ“) alebo osobným odovzdaním Kupujúcemu v sklade predávajúceho, a to v závislosti od toho, ktorý z uvedených spôsobov doručenia určil Kupujúci v Objednávkovom formulári.
2. Ak sa Tovar doručuje kuriérskou službou, je dodacia lehota Tovaru 2-4 pracovné dni dní po expedícii zo skladu. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú len orientačný charakter. Pri osobnom prevzatí Tovaru v sklade bude Tovar pripravený na prevzatie najneskôr v najbližší pracovný deň po dni, kedy došlo zo strany Kupujúceho k zaplateniu kúpnej ceny alebo podľa individuálnej dohody . Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode sa vzťahujú iba na prípady, ak sa miesto dodania Tovaru nachádza na území Slovenskej republiky. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
3. Sklad sa nachádza na adrese spoločnosti.
4. Miestom dodania Tovaru je adresa, ktorú určil Kupujúci v Objednávkovom formulári ako adresu, kde mu má byť  objednaný Tovar doručený.
5. Predávajúci doručuje Tovar v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, ak má Kupujúci záujem, aby bol Tovar doručený mimo územia Slovenskej republiky, predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať Objednávku  alebo upraviť primerane podmienky splnenia takejto Objednávky (najmä Náklady na doručenie, spôsob a lehoty doručenia Tovaru), to však najneskôr v Akceptácii Objednávky. V takomto prípade bude po prijatí Objednávky a pred Akceptáciou Objednávky, Kupujúceho spravidla kontaktovať.
6. Povinnosť predávajúceho doručiť Tovar Kupujúcemu je splnený odovzdaním objednaného Tovaru Kupujúcemu, alebo inej osobe oprávnenej Tovar prevziať.
7. Doručenie Tovaru je Kupujúci povinný Doručiteľovi písomne potvrdiť. Spolu s objednaným Tovarom bude Kupujúcemu doručený aj účtovný doklad.
8. V prípade, ak si mal Kupujúci podľa Objednávky prevziať Tovar osobne v sklade, pričom Kupujúci si tento Tovar neprevezme v lehote 15 dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru, je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, má predávajúci právo požadovať  od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s vybavením Objednávky vo výške 10 €, pričom túto sumu je oprávnený si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti Kupujúcemu.
9. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme (z akéhokoľvek dôvodu), alebo odmietne prevziať objednaný Tovar doručovaný  kuriérskou službou, tento Tovar sa vráti predávajúcemu, na základe čoho je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojenú s vybavením jeho Objednávky, vo výške 10€, pričom túto sumu je oprávnený si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti Kupujúcemu. Nárok na vrátenie Nákladov na doručenie v danom prípade Kupujúci nemá.
10. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.                                                                                                                                         
11. Tovar alebo služby , na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia kúpnej zmluvy.

Zodpovednosť za chyby, reklamácie
1. Na zodpovednosť za chyby na objednanom Tovare a spôsob vybavenia reklamácie sa použije Reklamačný poriadok Internetového obchodu predávajúceho

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zrušenie objednávky

1. Kupujúci môže Objednávku zrušiť / stornovať / najneskôr v lehote 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku a momentu doručenia Objednávky predávajúcemu. Objednávku podľa predchádzajúcej vety nie je možné zrušiť v prípade, ak už bola uzatvorená Kúpna zmluva v zmysle bodu 2 a 3 článku 2 týchto Obchodných podmienok.
2. V prípade, ak tieto Obchodné podmienky umožňujú Kupujúcemu Objednávku zrušiť, môže Kupujúci zrušiť objednávku zaslaním e-mailu na adresu [email protected], v ktorom zrozumiteľným spôsobom uvedie skutočnosť, že Objednávku zrušuje, dôvod zrušenia Objednávky, svoje meno, charakteristiku Objednaného Tovaru, ako aj číslo Objednávky ak bolo Kupujúcemu doručené Potvrdenie objednávky s uvedením čísla Objednávky.
3. V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho bodu si predávajúci  nebude účtovať voči Kupujúcemu žiadne pokuty, sankcie ani náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s Objednávkou.
4. Kupujúci je oprávnený na základe zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia doručeného Tovaru, a to aj bez udania dôvodu. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
5. V odstúpení od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uviesť najmä svoje meno, číslo Objednávky a charakteristiku Objednaného Tovaru. Pre zachovanie právnej istoty sa Kupujúcemu odporúča, aby odstúpenie od Zmluvy vykonal písomne formou listu doručeného na adresu sídla predávajúceho spolu s vráteným Tovarom podľa bodu 7 tohto článku.
6. Na to, aby bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho v zmysle bodu 3 tohto článku účinné, je potrebné, aby odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo najneskôr v posledný deň (14.deň) deň lehoty predávajúcemu doručené osobne v sídle spoločnosti  alebo odovzdané na poštovú prepravku.
7. Spolu s odstúpením od Kúpnej  zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu objednaný Tovar, a to na adresu ROYALSALT., so sídlom Dvory nad Žitavou. Tento predávajúci odporúča zaslať ako balík doporučenou zásielkou alebo doručiť osobne do sídla spoločnosti, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§  10 ods. 1 Zákona) . Do balíka treba priložiť  kópiu faktúry, ktorá bola zaslaná s Tovarom.
8. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, musí byť Objednaný tovar predávajúcemu vrátený nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale. V opačnom prípade má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške zodpovedajúcej miere poškodenia alebo použitia vráteného Tovaru, prípadne jeho obalu. Tento svoj nárok na peňažnú náhradu má predávajúci právo si uspokojiť z kúpnej ceny, ktorú je povinný vrátiť v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.  V takomto prípade pohľadávka predávajúceho na peňažnú náhradu zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
9. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zruší. V takom prípade je predávajúci povinný:
a. prevziať Objednaný Tovar späť od Kupujúceho , a
b. vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 odo dňa doručenia (§ 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z.z.) odstúpenia od Kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za Objednaný tovar, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ  sa Kupujúci a predávajúci nedohodli inak; bod 9 tohto článku tým nie je dotknutý.
10. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať  vrátenie kúpnej ceny za Tovar, a to až do jeho vrátenia Kupujúcim.
11. V prípade, ak doručený Tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol chybný, je predávajúci zároveň povinný Kupujúcemu vrátiť náklady, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s Objednaním Tovaru.
12. Kupujúci sa môže so svojimi reklamáciami, sťažnosťami alebo podnetmi súvisiacimi so službami poskytovanými predávajúcim obracať na predávajúceho, a to písomne na adresu spoločnosti  alebo formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu [email protected]
13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v týchto Obchodných podmienkach ako aj z dôvodu, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť / chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný e-mail / alebo objednaný Tovar nie je možné dodať z dôvodu, že bol vypredaný, nevyrába sa alebo nie je v možnostiach predávajúceho ho akýmkoľvek spôsobom zaobstarať, rovnako tak v prípade, ak sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena objednaného Tovaru, alebo v prípade, ak bol objednaný Tovar na základe rozhodnutia  príslušného štátneho orgánu stiahnutý z obehu. Odstúpenie od  Kúpnej zmluvy predávajúcim podľa tejto zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Odstúpiť od Kúpnej zmluvy môže predávajúci aj formou elektronickej pošty (e-mailom) doručenej Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho určenú v Objednávke. 
V prípade, že táto situácia vznikne, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v termíne do 15 kalendárnych dní. 

 

Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na [email protected] alebo [email protected]. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21.  mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská  obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .


Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny týchto podmienok alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok , ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.                               
2.Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.                             3.Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal obchodné podmienky, ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. 
4.Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú tiež zverejnené na internetovej stránke e-shopu. 
5.Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z.,ako aj Zákonač.513/1991Z.z.  
7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich nedeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 15. Júna 2014.
 
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49 A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. : 037/7720 001
            037/7720 034
fax č. : 037/7720 024
 
V Želiezovce  15.9.2018

 
                                             Reklamačné podmienky Internetového obchodu

Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatváranými prostredníctvom Internetového obchodu, a to najmä práva a povinnosti (nároky) z chýb Tovaru kúpeného Kupujúcim a postup pri reklamácii chybného Tovaru.
2. Prevádzkovateľom Internetového obchodu je spoločnosť  ROYALSALT., so sídlom Dvory nad Žitavou  , IČO: 00 000 000 , DIČ: 000000000 (ďalej len „predávajúci“).

3. Internetovým obchodnom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na internetovej stránke www.royalsalt.sk, t.j. kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.royalsalt.sk.
4. Kupujúcim sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu,objedná alebo kúpi Tovar ponúkaný  a predávaný predávajúcim.
5. Tovarom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorý ponúka predávajúci na predaj prostredníctvom svojho Internetového obchodu
6. Objednávkou Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa s reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ním.
 
Zodpovednosť za chyby

1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.
2. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté:
a) zlou obsluhou, nesprávnym a neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi a odporúčaniami predávajúcim, porušením záručných podmienok
b) používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť, alebo vlhkosť prostredia, prípadne z dôvodu priameho slnečného žiarenia, nadmerným zaťažovaním
c) poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
d) na bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru
3. Predávajúci reklamáciu zamietne ak zistí, že príčinou chyby nie je poškodenie Tovaru, ale konanie Kupujúceho a/alebo tretej osoby.
4. Predávajúci môže zamietnuť reklamáciu v prípadoch, ak reklamovaný Tovar alebo jeho časť je podstatne znečistená alebo nespĺňa základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predloženie Tovaru do reklamačného procesu.
5. Kupujúci je povinný na reklamáciu predložiť kompletný Tovar, t.j. všetky jeho časti, a to aj v prípade, ak sa chyba týka len niektorej jeho časti.
6. Záručné lehoty vzťahujúce sa k objednanému Tovaru sú uvedené priamo v príslušných záručných listoch priložených k objednanému Tovaru,  alebo sú určené dátumom spotreby Tovaru, ktorý je uvedený spravidla na obale Tovaru, alebo v príbalovom letáku k Tovaru .
7. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný Tovar si zachová svoje pozitívne vlastnosti len za predpokladu, že sa bude správne používať a skladovať, na základe čoho sa Kupujúci zaväzuje ihneď po doručení Tovaru, prečítať si všetky informácie o Tovare nachádzajúce sa na obale Tovaru, alebo v príbalovom letáku priloženom k Tovaru, a to najmä dátum spotreby, návod na použitie, spôsob dávkovania a skladovanie Tovaru.  V prípade nedodržania povinnosti stanovenej v tomto bode nenesie predávajúci zodpovednosť za chyby Tovaru vzniknuté v súvislosti s porušením tejto povinnosti, ani za škodu, ktorá na základe toho Kupujúcemu, alebo akejkoľvek tretej osobe, vznikne.
 
Spôsob vybavenia reklamácie

1. Kupujúci je povinný prezrieť doručený Tovar bezodkladne po doručení  objednaného Tovaru a v prípade, ak má doručený Tovar akékoľvek chyby (napr. je doručený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený alebo bol doručený iný Tovar, než si Kupujúci prostredníctvom Objednávky objednal) je Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení chyby a  doručený Tovar predajcovi písomne alebo osobne reklamovať a Tovar vrátiť, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní, odo dňa kedy si mohol Kupujúci doručený Tovar prezrieť, ak má Tovar zjavné chyby, alebo v lehote 3 pracovných dní odo dňa kedy mohol Kupujúci chyby zistiť, ak má tovar skryté chyby.
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku či nie je porušená prepravou /odporúčame aby kupujúci rozbalil tovar a prezrel si ho v prítomnosti prepravcu a svojim podpisom kuriérovi prehlási, že obal je nepoškodený a tovar v poriadku/ hneď po doručení a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí . Ak je obal zásielky zjavne mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe tohto záznamu predávajúci poskytne odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodá kupujúcemu nový tovar v zmysle pôvodnej objednávky.
2. V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť: meno a priezvisko Kupujúceho, číslo Objednávky (číslo objednávky objednávky), charakteristiku doručeného a reklamovaného Tovaru, zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočívajú nedostatky doručeného Tovaru.
3. Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. V prípade ak je Tovar reklamovaný písomne, je Kupujúci povinný reklamovaný Tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, a to na adresu spoločnosti. Do balíka treba priložiť  faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru a písomnú reklamáciu podľa  bodu 2 tohto článku.
4. Osobne možno Tovar reklamovať v sídle spoločnosti po vzájomnej dohode, a to v čase prevádzkových hodín spoločnosti alebo podľa individuálnej dohody. Pri osobnej reklamácii je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu reklamovaný Tovar, uviesť dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru.
5. V prípade, ak Kupujúci nereklamuje kúpený Tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch 1, 2 , 3 a 4 nároky z chýb tovaru Kupujúcemu zanikajú.
6. Kupujúci má nasledovné práva a nároky z chýb Tovaru:
a) Odstránenie chyby Tovaru opravou Tovaru,
b) Odstránenie chyby Tovaru doručením chýbajúceho Tovaru,pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá riadne neplní daný účel , má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)
c) Výmena chybného Tovaru za bezchybný Tovar,
d) Primeraná zľava z ceny Tovaru,
e) Odstúpenie od Zmluvy
f)  Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej zamietnutie.
7. Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 6 určuje predávajúci, a to v zásade podľa a) alebo b) alebo podľa c). V prípade, ak to s ohľadom na charakter chyby nie je účelné alebo dobre možné alebo to od predávajúceho nemožno spravodlivo požadovať, má Kupujúci nárok na vybavenie reklamácie podľa d) alebo e), a to podľa vlastnej voľby.
8. Predávajúci informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie podľa  predchádzajúceho bodu do troch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní v odôvodnených prípadoch, a to formou e-mailu doručeného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené v Objednávke Tovaru. V prípade, ak predávajúcil informuje Kupujúceho, že reklamácia bude vybavená podľa d) alebo e), má Kupujúci právo v lehote 5 pracovných dní určiť voľbu vybavenia reklamácie podľa jedného z uvedených spôsobov; po uplynutí tejto lehoty určí v lehote  3 pracovných dní spôsob vybavenia reklamácie predávajúci.
9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.
10. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie, ak potvrdenie nie je možné doručiť ihneď (najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie podľa bodu 11).
11. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o vybavení reklamácie, a to v zásade najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
12. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby, avšak len za predpokladu, že bola reklamácia dôvodná.
13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

V Dvory nad žitavou 15.1.2019